ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja im. Alexisa de Tocqueville’a”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Adama Poniewierkę, Jakuba Przeorka i Piotra Śliwińskiego, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Izabelę Szymańską, zastępcę Pawła Ziemiańczyka, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 10 lok. 2 dnia 24 września 2019 r., Repertorium A Nr 5558/2019, stanowiąc instytucjonalne rozwinięcie prowadzonej przez Fundatorów działalności, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1491, ze zm.), innych regulacji prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów społecznych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej
 2. W stosunkach międzynarodowych Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach

§6

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Sprawiedliwości.

§7

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 2. Zasady przyznawanie ww. wyróżnień zostaną ustalone przez Zarząd Fundacji w Regulaminie Przyznawanie Wyróżnień.

§8

 1. Fundacja może używać pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może  używać  wyróżniającego  ją  znaku  graficznego  według  wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9

Fundacja realizuje następujące cele:

 1. krzewienie edukacji prawniczej i podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
 2. promocja i ochrona praw człowieka;
 3. wzmacnianie instytucji społeczeństwa obywatelskiego;
 4. wzrost jakości stanowionego prawa, w szczególności poprzez zwiększenia czytelności i jasności przepisów oraz eliminowanie dysfunkcyjnych i niesprawiedliwych norm;
 5. zwiększenie efektywności funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości;
 6. przeciwdziałanie wykluczeniu i aktywizacja grup nim dotkniętych, w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich;
 7. promowanie pozytywnych standardów w środowisku pracy wśród przedstawicieli zawodów prawniczych, ukierunkowanych na osiągnięcie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym;
 8. przeciwdziałanie zjawiskom takim jak mobbing, wypalenie zawodowe i depresja w środowisku przedstawicieli zawodów prawniczych;
 9. upowszechnianie wiedzy na temat życia i twórczości Alexisa de Tocquevilla.

§10

 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
  1. organizowanie i  wspieranie,  programów,  kampanii  społecznych  i kampanii edukacyjnych;
  2. organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  3. wspieranie instytucji pomocowych w zakresie celów zgodnych ze statutem Fundacji;
  4. wypowiadanie się w sprawach publicznych dotyczących problemów objętych celami Fundacji;
  5. współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i wykonawczą w zakresie obejmującym cele Fundacji;
  6. przygotowywanie raportów, studiów i opracowań;
  7. prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;
  8. organizowanie konferencji i seminariów;
  9. organizowanie konkursów;
  10. organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych;
  11. prowadzenie think-tanków, miejsc i platform wymiany myśli i poglądów;
  12. współpracę z  organami  samorządów  prawniczych i  szkołami  wyższymi;
  13. współpracę międzynarodową.
 2. Fundacja realizuje ponadto swoje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne organizacje i instytucje prowadzące:
  1. działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego,
  2. działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,
  3. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna),
  4. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo),
  5. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej,
  6. programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych,
  7. programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.
 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

§11

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 2. Fundacja może obejmować patronatem wydarzenia o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia realizacji jej celów statutowych, zwłaszcza w zakresie organizacji wykładów oraz szkoleń z tej dziedziny. Zasady obejmowania patronatem zostaną ustalone przez Zarząd Fundacji w Regulaminie Przyznawania Patronatu.

 

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 600 (sześciuset) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§13

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundacja nie ma prawa:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, (dalej „osoby bliskie”),
  2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku na rzecz członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§14

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  1. dotacji;
  2. subwencji;
  3. darowizn krajowych i zagranicznych;
  4. spadków oraz zapisów krajowych i zagranicznych;
  5. zbiórek publicznych;
  6. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych;
  7. nawiązek;
  8. odsetek z lokat bankowych;
  9. aukcji internetowych;
  10. innych, prawnie dozwolonych źródeł, w tym także udzielania licencji;

§15

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI

§16

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji;
 2. Rada Nadzorcza;
 3. Rada Programowa.

§17

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  1. prowadzenie działalności statutowej Fundacji i reprezentacja Fundacji;
  2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  3. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych dla Rady Programowej;
  4. podejmowanie wszelkiego rodzaju uchwał, zatwierdzania wewnętrznych regulaminów;
  5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  7. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Programowej Fundacji;
  8. czuwanie nad przestrzeganiem postanowień Statutu przez Członków Rady Programowej Fundacji;
  9. dokonywanie zmian statutu Fundacji;
  10. ustalanie zasadniczych kierunków realizacji celów statutów Fundacji oraz kształtowanie polityki Fundacji;
  11. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.

§18

 1. W skład Zarządu Fundacji wchodzą Fundatorzy. Skład Zarządu Fundacji powoływany jest na czas nieoznaczony.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Zarząd wyłania spośród swego grona Prezesa Zarządu, który kieruje jego pracami.
 4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. Obowiązki poszczególnych pełnomocników zostaną szczegółowo ustalone w ustanowionym przez Zarząd Regulaminie pracy pełnomocników Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§19

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie Członka Zarządu lub na żądanie Rady Nadzorczej.
 2. Posiedzenie Zarządu  jest  ważne,  jeśli  wszyscy  Członkowie  Zarządu  zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes.
 4. Członek Rady Nadzorczej oraz Rady Programowej ma prawo  udziału  w  posiedzeniach  Zarządu  z  głosem doradczym.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.
 6. Posiedzenia Zarządu mogą być także realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
 8. Uchwały Zarządu  zapadają  zwykłą  większością  głosów  oddanych  w  obecności niemniej  niż  połowy  Członków  Zarządu,  w  tym  Prezesa  Zarządu, przy czym każdy z Członków Zarządu ma jeden głos.
 9. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

§20

Oświadczenia  woli  w  imieniu  Fundacji  składa  Prezes jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu łącznie.

§21

 1. Rada Nadzorcza jest organem opiniodawczym i kontrolnym dla Zarządu Fundacji.
 2. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 członków, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady Nadzorczej na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Zarząd za zgodą Rady Programowej Fundacji.
 4. Członkami Rady Nadzorczej mogą być wyłącznie osoby czynnie wykonujące zawód prawniczy, a w uzasadnionych przypadkach także inny zawód zaufania publicznego, w szczególności zawód biegłego rewidenta.
 5. Członkostwa w Radzie Nadzorczej nie można łączyć z innymi funkcjami w organach Fundacji.
 6. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 7. Osoby zasiadające  w  Radzie  Nadzorczej  nie  otrzymują  wynagrodzenia  z  tytułu pełnienia funkcji, mogą natomiast otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów.

§22

Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 1. opiniowanie Uchwał Zarządu Fundacji.
 2. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów opracowanych przez Zarząd Fundacji;
 3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych lub bilansu i udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium.
 4. opiniowanie kierunków i planów działalności statutowej przyjętych na dany rok przez Zarząd Fundacji.
 5. opiniowanie pozostałych spraw przedłożonych przez Zarząd Fundacji.

§23

 1. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Radę Nadzorczą zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Rady Programowej zgłoszony na piśmie.
 3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, zaproszenie na posiedzenie Rady powinno dotrzeć jednak do jej Członka nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także realizowane  za  pomocą  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
 7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć zaproszeni Członkowie Zarządu, Rady Programowej Fundacji oraz inne zaproszone przez Przewodniczącego Rady osoby.

§24

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczym i doradczym dla Zarządu Fundacji, działającym na podstawie jego Uchwały. W jej skład wchodzą osoby cieszące się autorytetem w obszarach wyznaczonych przez cel i przedmiot działalności Fundacji oraz obrane sposoby realizacji jej celów.
 2. Organizacja pracy organu zostanie szczegółowo ustalona w ustanowionym przez Zarząd Regulaminie organizacyjnym Rady Programowej Fundacji.
 3. Członkowie Rady Programowej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, mogą natomiast otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów.
 4. Członkowie Rady Programowej Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony przez Fundatorów spośród kandydatów własnych. Fundatorom przysługuje także prawo odwołania poszczególnych członków na skutek nieprzestrzegania obowiązków przewidzianych w statucie oraz Regulaminie organizacyjnym.
 5. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Programowej Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka

§25

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§26

 1. Rada Programowa Fundacji zbiera się w miarę potrzeby.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, zaproszenie na posiedzenie Rady powinno dotrzeć jednak do jej Członka nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Posiedzenia Rady Programowej mogą być także realizowane  za  pomocą  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 6. Rada Programowa może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
 7. W posiedzeniach Rady Programowej mają prawo uczestniczyć zaproszeni Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz inne zaproszone przez Przewodniczącego Rady osoby.

§27

Do zadań Rady Programowej Fundacji należy w szczególności:

 1. propagowanie celów statutowych Fundacji;
 2. ustalanie głównych kierunków działania Fundacji;
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd;
 4. wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji.

§28

Członkowie  Rady Programowej mogą  uczestniczyć  we  wszystkich  akcjach,  imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

ROZDZIAŁ VI: ZMIANA STATUTU

 

§29

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

 

§30

Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji, przy pozytywnej opinii Rady Programowej Fundacji.

ROZDZIAŁ VII: POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

 

§31

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel

§32

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji, po uprzednim zajęciu stanowiska przez Radę Programową Fundacji.

ROZDZIAŁ VIII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§34

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, po uprzednim zajęciu stanowiska przez Radę Programową Fundacji.

§35

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zarząd Fundacji.

§36

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowy.