• krzewienie edukacji prawniczej i podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
  • promocja i ochrona praw człowieka;
  • wzmacnianie instytucji społeczeństwa obywatelskiego;
  • wzrost jakości stanowionego prawa, w szczególności poprzez zwiększenia czytelności i jasności przepisów oraz eliminowanie dysfunkcyjnych i niesprawiedliwych norm;
  • zwiększenie efektywności funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu i aktywizacja grup nim dotkniętych, w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich;
  • promowanie pozytywnych standardów w środowisku pracy wśród przedstawicieli zawodów prawniczych, ukierunkowanych na osiągnięcie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym;
  • przeciwdziałanie zjawiskom takim jak mobbing, wypalenie zawodowe i depresja w środowisku przedstawicieli zawodów prawniczych;
  • upowszechnianie wiedzy na temat życia i twórczości Alexisa de Tocqueville’a.