Ambicje i dobre chęci, to niestety zbyt mało, aby realizować najszczytniejsze nawet cele. Dlatego tak cenne jest dla nas każde wsparcie z Państwa strony.

Darowiznę można przekazać zwykłym przelewem na konto:

 

Fundacja im. Alexisa de Tocqueville’a

Nr konta 11 1600 1462 1882 5212 6000 0001 (BNP Paribas)

Al. Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa

 

Darowizny  na  cele  pożytku  publicznego, podlegają odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, łącznie nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym.

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT-O. Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia,
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Podatnik dokonuje darowizny pieniężnej na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Dowód wpłaty powinien zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Jeśli chcą Państwo przeznaczyć darowiznę na rzecz naszej Fundacji, w dowodzie wpłaty należy wpisać jeden z następujących celów:

  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  • działania wspomagające rozwój demokracji
  • rozwój świadomości obywatelskiej