1. Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych, które przetwarza Fundacja im. Alexisa de Tocqueville’a z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000808195 (dalej: „Fundacja”). Niniejsza polityka określa również, co dzieje się z tymi informacjami oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt: fundacja@tocqueville.eu

W celu prowadzenia działalności Fundacja zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również „danymi osobowymi”). W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:

dlaczego i w jaki sposób Fundacja gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;

na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe; oraz jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem.

 

 1. Czego dotyczy polityka prywatności?

Niniejsza polityka dotyczy wszelkich form wykorzystywania przez Fundację jako administratora danych osobowych („przetwarzanie”) na terenie Polski w odniesieniu do danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową.

 

 1. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, które przekazali nam Państwo dobrowolnie wchodząc na naszą stronę internetową, takie jak adresy protokołu internetowego osób odwiedzających nasz serwis, a także tzw. dane zbiorowe, czyli informacje o tym, ilu odwiedzających zalogowało się na naszej stronie, jakie strony zostały odwiedzone przez nich wcześniej, itp. Dane te zbierane są automatycznie.

Możemy również zbierać dane z mediów społecznościowych, takich portal Facebook w zakresie danych dotyczących również Państwa działań na takich portalach, np. faktu polubienia profilu Fundacji. Przekazywanie danych odbywa się automatycznie – w oparciu o odpowiednie umowy lub regulaminy takich portali.

Od osób dokonujących wpłat darowizn zbieramy podstawowe dane niezbędne do przetworzenia płatności: imię, nazwisko, adres, a także dane dotyczące płatności, takie jak kwota płatności oraz numer rachunku bankowego, z którego została dokonana płatność. Dane te udostępnione są przez podmioty obsługujące płatności. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania płatności i umożliwienia identyfikacji osoby dokonującej wpłaty.

Jeżeli zajdzie potrzeba zebrania od Państwa innych danych osobowych niezbędnych do wypełnienia naszych prawnych lub regulacyjnych obowiązków, poinformujemy Państwa, jakie dodatkowe dane zbieramy, czy ich podanie jest obowiązkowe oraz o ewentualnych konsekwencjach niemożności pobrania przez nas tych informacji.

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 • uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę, udzieloną np. na przesyłanie newslettera;
 • jest to niezbędne dla zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. obsługi transakcji polegającej na wpłacie darowizny na rzecz Fundacji;
 • przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, takich jak archiwizacja danych na potrzeby księgowe lub podatkowe;
 • przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Fundacji lub strony trzeciej. Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności nie mają charakteru nadrzędnego wobec interesów Fundacji. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem lub uzasadnionym interesem strony trzeciej a Państwa prywatnością.

Takimi „uzasadnionymi interesami” są:

 1. umożliwienie kontaktu z Użytkownikiem;
 2. zapobieganie oszustwom lub działalności przestępczej, a także dbanie o bezpieczeństwo naszych systemów IT;
 3. przeprowadzanie analizy dotyczącej sposobów korzystania ze strony internetowej Fundacji lub z poszczególnych jej części, a także możliwości wprowadzania poprawek lub ulepszeń strony;
 4. ustalanie lub dochodzenie przez Fundację roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
 5. obsługa zapytań lub reklamacji pochodzących od Użytkowników przy wykorzystaniu formularzy kontaktowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być wyrażona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, może być ona odwołana w każdej chwili w sposób równie łatwy, jak została udzielona. W sytuacji wycofania przez Użytkownika zgody, przetwarzanie Państwa danych osobowych zostanie zakończone najszybciej jak to możliwe.

W przypadku, gdy Użytkownik jest osobą niepełnoletnią poniżej 16 roku życia, odpowiednią zgodę powinna wyrazić lub zaaprobować pełnoletnia osoba będąca prawnym opiekunem Użytkownika.

Fundacja weryfikuje, czy prawny opiekun wyraził lub zaaprobował zgodę.

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia.

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Fundację dla celów ustalania lub dochodzenia przez Fundację roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

 

 1. Jak chronimy dane osobowe?

Wszystkie osoby uzyskujące dostęp do danych osobowych, muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są one również zobowiązane do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.

 

 1. Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one udostępniane?

Możemy przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań przez nas zleconych, jeżeli wymaga od nas tego przepis prawa lub jeżeli dysponujemy inną podstawą prawną (np. wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych). Za podmioty trzecie mogą być uznane:

 

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Fundacji, takie jak:
 • podmioty świadczące usługi dostawy lub hostingu systemów lub narzędzi informatycznych dla Fundacji;
 • podmioty świadczące obsługę księgową;
 • podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
 • podmioty świadczące obsługę płatności dokonywanych za pomocą strony internetowej;
 • doradcy prawni lub podatkowi;
 • dostawcy usług kurierskich oraz pocztowych;
 • opiekunowie prawni lub przedstawiciele Użytkowników;
 • wszelkie krajowe organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie.

 

 1. Jakie przysługują Państwu prawa i jak można z nich korzystać?

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, mają również Państwo prawo wnieść o ich sprostowanie. Fundacja niezwłocznie skorygują takie informacje.

Mają Państwo również prawo do:

 1. wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Fundacja uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
 2. żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 4. wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Fundacji;
 5. przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Fundacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Fundacji i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

Fundacja będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się drogą korespondencyjną z Fundacją pod adresem: Fundacja im. Alexisa de Tocqueville’a, Al. Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: fundacja@tocqueville.eu.

Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości sposobami wskazanymi powyżej.

Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Fundacji, istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu lub numeru telefonu). Zachęcamy Państwa do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.

 

 1. Aktualizacje polityki prywatności

Niniejsza polityka może podlegać zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej polityce, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Fundację.